مجتمع آموزشی علم و صنعت
0
07132300011

دپارتمان خودرو حضوری

لیست دوره های این دپارتمان

صافکاریPDR

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تعویض روغن

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکاربرق خودرو(درجه۲)

۱۲۰,۰۰۰ تومان 102,000 تومان

تون آپ (تنظیم کارموتور)

۸۵,۰۰۰ تومان 70,000 تومان
۱

ایسیو /ECU آنلاین

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان