مجتمع آموزشی علم و صنعت
0
07132300011

دپارتمان مالی و بازرگانی حضوری

لیست دوره های این دپارتمان

بازاریاب بیمه

۶۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری صنعتی

۶۰۰,۰۰۰ تومان

بورس

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری با رایانه

۶۷۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مالیاتی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مقدماتی

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان