مجتمع آموزشی علم و صنعت
0
07132300011

دپارتمان مالی و بازرگانی دوره آنلاین

لیست دوره های این دپارتمان

بازاریاب بیمه

۷۵۰,۰۰۰ تومان

حسابداری صنعتی

۸۰۰,۰۰۰ تومان

بورس افلاین

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری با رایانه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مالیاتی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مقدماتی

۷۰۰,۰۰۰ تومان